პორტლანდცემენტი CEM I 42.5 R

CEM I 42,5 R არის მაღალი სიმტკიცის მქონე ცემენტი, რომლის საშუალო ფიზიკო-მექანიკური მაჩვენებლები (სიმტკიცე კუმშვაზე) EN სტანდარტის მიხედვით არის:

2 დღიანი – 28 მპა

28 დღიანი – 51მპა

CEM I 42,5 R პორტლანდცემენტი ხასიათდება მაღალი საწყისი და საბოლოო სიმტკიცის, ასევე დაბალი ტუტიანობის, რომლის გათვალისწინებით მის ბაზაზე შესაძლებელია მაღალი კლასის C20/25- C 45/55 ბეტონების დამზადება და მისი გამოყენების არეალია:

პორტლანცემენტი CEM II A-L, 42.5 R

პორტლანცემენტი CEM II A-L, 42.5 R,რომლის წარმოებაში დანამატად გამოყენებული კირქვა ხასიათდება მაღალი სიმტკიცით მაჩვენებლებით ცემენტის გამყარების როგორც საწყის(2დღ) ისე საბოლოო(28დღ) პერიოდისთვის,გამომდინარე თავისი ფიზიკო-მექანიკური თვისებებიდან მისი გამოყენება შესაძლებელია მაღალი კლასის C20/25- C 45/55 ბეტონების დამზადებისას და მისი გამოყენების არეალია: