შრომის უსაფრთხოება

დასაქმებულის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უფლება წარმოადგენს ერთ-ერთ ფუნდამენტურ უფლებას, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობითა და არაერთი საერთაშორისო აქტითაა დაცული.